• SK
  • RO
  • EN
  • HU

JURMILKA, s.r.o.

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY
Všeobecné podmienky používania stránky www.jurmilka.eu

PRIJATIE PODMIENOK
Vstupom na túto webovú stránku alebo na ktorúkoľvek z jej stránok súhlasíte s týmito podmienkami používania. Ak s týmito podmienkami používania nesúhlasíte, nevstupujte na tieto stránky.

OPIS SLUŽIEB
Naša stránka vám poskytuje informácie z tejto webovej stránky na všeobecné informačné účely a nezaručuje ich presnosť, hoci vynaloží všetko úsilie na zabezpečenie toho, aby boli všetky informácie pri zverejnení na webovej stránke presné.

ÚVOD
Tieto Všeobecné podmienky definujú podmienky používania stránky www.jurmilka.eu potenciálnymi návštevníkmi alebo potenciálnymi zákazníkmi. Vstupom na túto stránku a jej prehliadaním súhlasíte s podmienkami používania opísanými nižšie.

PRÁVA NA OBSAH STRÁNKY
Spoločnosť JURMILKA, s.r.o. neprenesie vlastnícky list na softvérové aplikácie.

Spoločnosť JURMILKA, s.r.o. vlastní úplné a kompletné práva k vlastníckeho listu a prostredníctvom nej všetky autorské a patentované práva. Softvér nesmiete redistribuovať, predávať, dekompilovať ani rozoberať vo forme, ktorá je vnímateľná pre ľudí.

Všetky informácie, výrobky alebo aplikácie obsiahnuté na tejto stránke sú vlastníctvom spoločnosti JURMILKA, s.r.o., ktorá si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah a / alebo štruktúru stránok bez akéhokoľvek predchádzajúceho informovania.

Celý obsah stránky www.jurmilka.eu je chránený autorským zákonom, všetky práva sú vyhradené. Všetky práva týkajúce sa stránok, obsahu a prezentácie stránok vlastní spoločnosť JURMILKA, s.r.o. Je zakázané kopírovať, upravovať, zobrazovať, distribuovať, prenášať, publikovať, predávať, licencovať, vytvárať odvodené diela alebo používať obsah stránky na ľubovoľné účely bez písomného potvrdenia spoločnosti JURMILKA, s.r.o.

Prístup na stránku www.jurmilka.eu a jej používanie sú bezplatné a jej cieľom je pomôcť používateľom nájsť potrebné informácie najjednoduchším a najrýchlejším možným spôsobom, podľa požiadaviek každého z vás.

Informácie na www.jurmilka.eu sú vo všeobecnom záujme a sprístupňujú sa používateľom bezplatne. Pojem „užívateľ“ tejto stránky označuje každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá bude mať vstúpi na túto stránku.

Môžete kopírovať a tlačiť obsah stránky www.jurmilka.eu pre osobné, nekomerčné použitie. V žiadnom prípade sa obsah www.jurmilka.eu nesmie reprodukovať, upravovať alebo využívať bez výslovného súhlasu zástupcov www.jurmilka.eu.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI
Obsah informácií sa vzťahuje na opis činností, výrobkov a služieb spoločnosti JURMILKA, s.r.o. do určitého stupňa podrobnosti. Spoločnosť JURMILKA, s.r.o. neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa:

  • vyhnutiu sa zdĺhavému použitiu stránky alebo prerušeniu používania stránky;
  • nepriaznivého ovplyvnenia iných systémov používaním stránky;
  • neexistencia vírusov alebo iných komponentov na webe, ktoré by mohli poškodiť používateľov.

Preto spoločnosť JURMILKA, s.r.o. nemôže byť zodpovedná za žiadne priame ani nepriame škody spôsobené použitím jej stránky.

Všetky informácie týkajúce sa produktov uvedené na stránke www.jurmilka.eu, ceny, informácie, kampane a marketingové propagácie, technické aspekty sú predstavené slúžia na informačné účely. Nič z obsahu stránky www.jurmilka.eu nemôže predstavovať pevnú ponuku na uzatvorenie zmluvy a spoločnosť JURMILKA, s.r.o. nemôže niesť zodpovednosť v prípade neexistencie následných dohôd.

ÚČEL OBSAHU STRÁNKY
Cieľom obsahu stránky je predstaviť činnosť a služby ponúkané spoločnosťou JURMILKA, s.r.o.

www.jurmilka.eu nezaručuje, že tieto stránky neobsahujú chyby, a zaisťuje, že bude venovať náležitú starostlivosť zabezpečeniu správnych informácií a odstráneniu akýchkoľvek chýb.

Každý, kto si chce objednať niektorú zo služieb alebo výrobkov prezentovaných na tejto stránke, je požiadaný, aby kontaktoval spoločnosť JURMILKA, s.r.o. prostredníctvom jedného z prostriedkov zobrazených na stránke Kontaktov, aby zistil dostupnosť tejto služby alebo produktu. ako aj o zmluvných podmienkach, cenách a technických alebo iných informáciách.

OSOBNÉ INFORMÁCIE
Ak prostredníctvom tejto stránky budete požiadaný o informácie, ich cieľom je Vás identifikovať alebo možnosť vás kontaktovať. Toto je nevyhnuté v prípade používania aplikácií dostupných na stránke.

Povaha požadovaných informácií sa týka najmä osobných údajov (meno, adresa, telefónne čísla), e-mailovej adresy, spôsobu, akým sa výrobky alebo služby spoločnosti JURMILKA, s.r.o. používajú alebo sa majú používať, ale môžu zahŕňať aj ďalšie informácie úzko súvisiace s využívaním požadovaných služieb a / alebo výrobkov.

S cieľom lepšie vyhovieť potrebám a otázkam používateľov tejto stránky budú informácie požadované prostredníctvom tejto stránky podliehať elektronickému ukladaniu a spracovávaniu. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov na tejto stránke.

SPOJENIE S OSTATNÝMI STRANKAMI
Táto stránka môže obsahovať spojenia alebo odkazy na iné stránky, ktoré spoločnosť JURMILKA, s.r.o. považuje za užitočné v súvislosti s obsahom tejto stránky a/alebo ktoré nie sú pod jej kontrolou alebo vedením. V prípade použitia týchto spojení alebo odkazov platia všeobecné podmienky používania zodpovedajúce týmto stránkam.

Spoločnosť JURMILKA, s.r.o. nemôže zaručiť / kontrolovať aktuálnosť / presnosť informácií nachádzajúcich sa na webových stránkach tretích osôb, na ktoré sa odkazuje na jej webovej stránke.

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY
Ktorákoľvek osoba, ktorá navštívi stránku www.jurmilka.eu a ktorá poskytuje osobné údaje alebo informácie prostredníctvom tejto stránky, výslovne a jednoznačne súhlasí so spracovaním týchto údajov a osobných údajov spoločnosťou JURMILKA, s.r.o.; prenos propagačných materiálov špecifických pre prevádzkovanie priameho marketingu; vyriešenie žiadostí, otázok a sťažností spoločnosťou JURMILKA, s.r.o. (pozri stránku kontaktov); iné činnosti vykonávané spoločnosťou JURMILKA, s.r.o. a povolené zákonom, ktoré nepodliehajú schváleniu príjemcom.

Spoločnosť JURMILKA, s.r.o. zachováva dôvernosť týchto informácií.

Pokračovanie používania tejto stránky predstavuje váš výslovný a jednoznačný súhlas v súlade s ustanoveniami zákona č. 677/2001 a smerníc GDPR na ochranu jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa uplatňovania vašich práv týkajúcich sa používania tejto stránky a ochrany jej používania nás prosím kontaktujte prostredníctvom časti Kontakt z tejto stránky.

Jurmilka logo

Tešedíkova 16, 04017 Košice

Email: truck@jurmilka.eu

Pondelok - Piatok 07:30-16:00

Sociálne médiá

nord vest logo

Nord Vest Camioane je naša sesterská spoločnosť v Rumunsku. Spolu máme k dispozícii viac ako 100 nákladných vozidiel a sme pripravení vyriešiť každú požiadavku našich zákazníkov.

www.nordvestcamioane.eu